Szkoła Podstawowa nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Get Adobe Flash player

W myśl rozporządzenia MEN uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki szkolnej. Psycholog w swojej codziennej pracy skupia się na rozpoznaniu indywidualnych wymogów rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia. Decyduje o klasyfikacji psychofizycznych możliwości, które wynikają z niepełnosprawności, społecznego niedostosowania, trudności w uczeniu się, problemy z komunikacją językową, bądź szczególnych uzdolnień.

Trafna diagnoza wymaga szczegółowego rozpoznania, zapoznania się z sytuacją rodzinną, z możliwościami psychofizycznym, uzdolnieniami i kierunkiem zainteresowań. Taki wywiad, przeprowadzony w kooperacji z nauczycielami, pozwala na podjęcie odpowiednich działań w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju dla każdego dziecka.

Zadania szkolnego psychologa:

  • badania diagnostyczne względem uczniów – określanie indywidualnych potrzeb
  • wskazywanie drogi rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów
  • rozmowy terapeutyczne, interwencyjne
  • prowadzenie indywidualnej terapii
  • minimalizowanie skutków rozwojowych zaburzeń
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Psycholog w swoich działaniach kieruje się dobrem dziecka, te działania wymagają właściwego zaangażowania. Rozwój i trudności okresu dojrzewania wymagają przede wszystkim kooperacji od całego otoczenia dziecka. Szkolny psycholog jest w stanie zasygnalizować problem, udzielić doraźnej pomocy oraz zalecić indywidualną terapię u specjalisty.

Pomoc w opracowaniu materiału:
Psycholog Beata Załucka-Gosk
http://www.pomocwlabiryncie.pl